Skip to content Skip to navigation

洋芋鯖魚焗烤

 
 
 

可以先將馬鈴薯洗淨蒸熟,再將鯖魚切成丁狀,最後將蒸熟的馬鈴薯挖洞把鯖魚丁放進去,再將乳酪絲放上去,烤個大概5分鐘就完成了。

 
材料: 
挪威鯖魚
日芳珍饌系列產品: